NEWYDDION A CHYHOEDDIADAU

Newyddion a chyhoeddiadau: cliciwch ar y botwm Darllen mwy dan bob teitl ar gyfer yr holl erthygl.

Dewiswch yr eicon ar gyfer erthyglau wedi’u harchifo:
Archived Articles

15 Awst 2023

Bywyd newydd i Safleoedd y Groes gan Jonah Jones

15 Awst 2023 Yn 2018, symudwyd Safleoedd y Groes gan Jonah, a oedd gynt yn y capel yn hen Ganolfan Ysbrydolrwydd Neuadd Loyola ar Lannau Merswy cyn iddi gau sawl blwyddyn yn ôl, i Sant Beuno, canolfan encil y Jeswitiaid yn Nhremeirchion yng Ngogledd Cymru. Heddiw maent wedi’u gosod tu […]
8 Awst 2023

Yn Eisteddfod Genedlaethol 2023, gwobr Jonah Jones gyntaf i Shauna Taylor

8 Awst 2023 Llongyfarchiadau i Shauna Taylor ar ennill Ysgoloriaeth Artist Ifanc: Canmoliaeth Uchel yn y Lle Celf, Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd 2023. Pleser o’r mwyaf cael cefnogi artist ifanc gyda’n gwobr gyntaf, er cof am Jonah Jones.
5 Awst 2023

Cary Archard, sylfaenydd Seren Books, yn dyfynnu o ‘Dear Mona’

5 Awst 2023 Yn 2018, cyhoeddodd Seren Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector, gan Jonah Jones. Defnyddiodd sylfaenydd Seren, Cary Archard, mewn nodyn o ddiolch i’r cyhoeddwr hirdymor Mick Felton, a ymddeolodd ym mis Mehefin 2023, y dyfyniad hwn o gyflwyniad Peter i Dear Mona: Daeth nodyn Cary Archard […]
30 Gorffennaf 2023

David Lovell, 1951–2023

30 Gorffennaf 2023 Roedd yn drist iawn gan Scene & Word glywed bod ein cyfaill da David Lovell (1951–2023) wedi marw yn 71 oed. Roedd David yn nai i Mona Lovell, ffrind clos a mentor i Jonah yn y 1930au a’r ’40au. Byddwn yn ddyledus i David am byth am […]
27 Gorffennaf 2023

Mae dau ddarn o gelf gyhoeddus, sef cerflun ‘Codebreakers’ newydd yn Bae Caerdydd a ‘Maen Panorama’ Jonah Jones, yn gymdogion

27 Gorffennaf 2023 Mae’r cerflun arloesol newydd Codebreakers ym Mae Caerdydd wedi’i osod yn hen leoliad Maen Panorama gan Jonah yn Sgwâr Landsea.  Gosodwyd Maen Panorama ym 1993 i goffau cysylltiadau Caerdydd â phorthladdoedd ledled y byd yn ystod ei anterth fel porthladd pwysig oedd yn allforio glo.  Gan wneud lle yn raslon i’r newydd-ddyfodiad, mae Maen Panorama wedi’i adleoli heb oedi gan Gyngor Caerdydd rownd y gornel yng Ngerddi Landsea, lle, fel o’r blaen, mae […]
18 Gorffennaf 2023

Brasluniau gan Jonah Jones wedi’u gwerthu mewn ocsiwn

18 Gorffennaf 2023 Gwerthwyd dau fraslun mewn pensil a dyfrlliw gan Jonah yn Colchester, Essex ar 18 Gorffennaf gan yr arwerthwyr Reeman Dansie. Mae’r astudiaethau bychain, a wnaed yn 1964, yn dangos eglwys Sant Nicolas (Agios Nikolaos) ar ynys Aegina yng Ngwlad Groeg o ddwy ongl wahanol. Mae’r delweddau’n cynnwys […]
10 Gorffennaf 2023

‘Gweithiau coll’ eraill gan Jonah Jones wedi dod i’r golwg

10 Gorffennaf 2023 Mae darnau eraill o waith celf “anghofiedig” gan Jonah wedi dod i’r amlwg ar ôl i’w perchnogion gysylltu â ni trwy ddolen ‘Hysbyswch ni am waith coll’ yn Oriel Jonah Jones. Tri darn gan Jonah sydd gan y perchennog cyntaf (a ddewisodd aros yn anhysbys). Mae’r cyntaf […]
6 Mehefin 2023

Ail-gysegru ffenestri Jonah Jones i’r Wyddgrug – a gweld y mosaig wedi’i adleoli am y tro cyntaf yn y Rhyl

6 Mehefin 2023 Ddydd Sul 4 Mehefin 2023 cafodd y 12 ffenestr dalle de verre a symudwyd o Forfa Nefyn i Eglwys Dewi Sant, yr Wyddgrug eu bendithio a’u hailgysegru mewn seremoni dan lywyddiaeth yr Esgob Peter Brignall o Wrecsam. Mynychwyd y seremoni gan nifer o aelodau bwrdd Scene & […]
15 Mai 2023

Twentieth Century Society i gynnwys ffenestri Jonah Jones ar daith

15 Mai 2023 Mae’r Twentieth Century Society (C20) yn bwriadu ymweld â ffenestri Jonah Jones yn Eglwys Dewi Sant, Yr Wyddgrug, ar daith yng ngogledd-dwyrain Cymru dros yr haf eleni. Mae C20 yn gorff sy’n ymgyrchu i warchod pensaernïaeth fodern eithriadol a chelf gyhoeddus a wnaed yn yr ugeinfed ganrif. […]
2 Mai 2023

Scene & Word yn darganfod gwaith gan Jonah Jones yn Blackpool mewn cyflwr da

2 Mai 2023 Ymwelodd Peter Jones, aelod o Fwrdd Scene & Word, ag Eglwys Gatholig Ein Harglwyddes y Dyrchafiad yn Blackpool yn ddiweddar. Mae cerflun gwych Jonah o’r Forwyn yn sefyll ar ffasâd dwyreiniol yr eglwys, ac yn edrych mewn cyflwr da. Wedi’i gerfio o garreg Portland, mae’r darn tua […]
7 Chwefror 2023

Rhaglenni newyddion teledu, radio ac ar-lein yn lledaenu’r newyddion am ffenestri Jonah Jones yn yr Wyddgrug

7 Chwefror 2023 Ar ôl i ffenestri dalle de verre gael eu hadfer a’u gosod gan Jonah Jones yn Eglwys Gatholig Dewi Sant yn yr Wyddgrug, mae nifer o erthyglau wedi’u darlledu ar sianeli newyddion yng Nghymru a’u postio ar lwyfannau newyddion ar-lein. Ar 17 Rhagfyr 2022, postiodd Nation.Cymru erthygl, […]
16 Rhagfyr 2022

Stori am ffenestri’r Wyddgrug mewn papur newydd

16 Rhagfyr 2022 Mae erthygl wedi’i chyhoeddi yn The Leader, papur newydd rhanbarthol ardaloedd Wrecsam a Sir y Fflint, am drosglwyddiad llwyddiannus 12 ffenestr dalle de verre o’r 1960au gan Jonah Jones: https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.leaderlive.co.uk%2Fnews%2F23174962.historic-stained-glass-windows-get-new-home-flintshire-church%2F&data=05%7C01%7C%7C96b1f46adc214a5676c708dadc5d41c6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638064590331241064%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XfVtfsM8SwKSSrNvTbBtLXWAewNtxXHUHlo7ZDiTwMQ%3D&reserved=0
1 Rhagfyr 2022

Bywyd newydd i ffenestri Jonah Jones

29 Tachwedd 2022 Mae Scene & Word yn falch dros ben i gyhoeddi cwblhad llwyddiannus prosiect cadwraeth celf gyhoeddus sylweddol dros gyfnod o chwe blynedd. Gosodwyd yr olaf o 12 ffenestr adferedig a greuwyd mewn dalle de verre gan Jonah Jones yn Eglwys Dewi Sant, yr Wyddgrug. Roedd y set […]
1 Tachwedd 2022

Panel terfynol dalle de verre wedi’i ddanfon i’r Wyddgrug

31 Hydref 2022 Mae’r Ganolfan Gwydr Pensaernïol (CGP) yng Ngholeg Celf Abertawe wedi cwblhau’r gwaith o adfer 12 ffenestr dalle de verre ysblennydd gan Jonah Jones. Ar 28 Hydref 2022, cyflwynodd y GGP banel terfynol i Eglwys Dewi Sant, yr Wyddgrug, lle mae’r ffenestri’n cael eu hadleoli. Tra’n cael ei […]
25 Hydref 2022

Lansiad set newydd o gardiau gan Jonah Jones

25 Hydref 2022 Sawl tro rydym wedi cael gwybod y dylen ni droi delweddau Jonah yn gardiau cyfarch. O’r diwedd, rydym wedi gwneud hynny gyda lansiad chwe cherdyn gyda ‘naws Nadoligaidd’ – eira, angylion, y math yna o beth… Y delweddau a ddewiswyd ar gyfer y set hon o gardiau […]
22 Mehefin 2022

Ailgartrefu ffenestri dalle de verre gan Jonah Jones yn Eglwys Dewi Sant, yr Wyddgrug

22 Mehefin 2022 Y pedair ffenestr gyntaf i’w gosod yn Eglwys Dewi Sant, yr Wyddgrug. Ffotograffau gan Mike Bunting. Mae prosiect sydd wedi cymryd chwe mlynedd i achub, adfer ac ail-leoli set o 12 ffenestr eglwys fawr gan Jonah Jones ar fin dod i ben yn llwyddiannus. Creodd Jonah y […]
21 Mehefin 2022

Cerflun gan Jonah Jones mewn arddangosfa yng Nglyn Vivian, Abertawe

21 Mehefin 2022 Gwelwyd yn gyhoeddus y tro diwethaf yn Arddangosfa Canmlwyddiant Jonah Jones yn 2019, arddangosir cerflun Jacob a’r Angel (tywodfaen, 1959) gan Jonah Jones fel rhan o sioe ‘The Bequest of William G. Lewis, 2021’ yn Oriel Glyn Vivian, Abertawe ar hyn o bryd. Mae’r arddangosfa yn parhau […]
7 Ebrill 2022

Llechi gan Jonah Jones i goffáu 400fed pen blwydd cyfieithiad William Morgan o’r Beibl i’r Gymraeg

7 Ebrill 2022 Nododd Jonah Jones yn gryno yn ei ddyddiadur ar 28fed Chwefror 1988: “It’s William Morgan’s anniversary, and there’s two jobs there.” Ychydig dros ddau fis yn ddiweddarach, ar 9fed Mai, ychwanegodd ei fod wedi “fixed Llanrhaeadr-ym-Mochnant plaques with some success.” Mae’r ddwy lechen gron, sy’n coffáu moment […]
15 Mawrth 2022

Cysylltiad Jonah Jones ag Wcráin: ymateb Scene & Word Cyf i’r rhyfel

15 Mawrth 2022 Ar 5ed Medi 1947 yn Haiffa, priododd Jonah Jones â Judith Grossman, merch Iddewon o ddinas Odesa yn Wcráin. Cafodd hithau ei geni yn Dnipro, yng nghanol Wcráin. Yn fuan wedi’r enedigaeth ffôdd y teulu er mwyn dianc o’r rhyfel cartref yn Ymerodraeth Rwsia ar ôl iddi […]
3 Mawrth 2022

Ffotograff o grog fawr Jonah Jones a ail-leolwyd i Hurst Green o’r hen Loyola Hall

3 Mawrth 2022 Ail-leolwyd y grog fawr a gerfiwyd yng nghanol y 1960au gan Jonah Jones o’r hen ganolfan encil Jesiwitaidd yn Loyola Hall, Rainhill ar Lannau Merswy yn 2012 i gapel newydd Ysgol St Joseph yn Hurst Green, Swydd Gaerhirfryn. Mae erthygl a gyhoeddwyd ar y pryd ar stpetersstonyhurst.org.uk […]
3 Chwefror 2022

‘Gwaith coll’ arall gan Jonah Jones wedi dod i’r golwg

3 Chwefror 2022 Mae darn arall o waith celf “anghofiedig” gan Jonah wedi dod i’r amlwg ar ôl i’w berchennog gysylltu â ni trwy ddolen ‘Hysbyswch ni am waith coll’ yn Oriel Jonah Jones. Yn ôl y perchennog, sydd wedi dewis aros yn anhysbys, prynwyd y cerflun gan ei dad-yng-nghyfraith […]
3 Chwefror 2022

Prynu ‘gweithiau coll’ gan Jonah Jones mewn arwerthiant

3 Chwefror 2022 Daeth dau ddarn arall o waith celf “anghofiedig” gan Jonah i’r amlwg yn ystod 2021 ar ôl iddynt gael eu prynu mewn arwerthiant trwy gwmni Rogers Jones yng Nghaerdydd. Mae’r prynwyr wedi dewis aros yn anhysbys, ond rydym yn ddiolchgar iawn iddynt ill ddau am roi ganiatâd […]
9 Ionawr 2022

Llythyr gan Scene & Word am Peter Lord a Jonah Jones yn ‘O’r Pedwar Gwynt’

9 Ionawr 2022 Cyhoeddwyd llythyr gan Peter Jones, un o gyfarwyddwyr Scene & Word Cyf, yn rhifyn Gaeaf 2021 O’r Pedwar Gwynt fel ymateb i’r cyfweliad gan Shelagh Hourahane gyda Peter Lord, yr artist a hanesydd diwylliannol, a gyhoeddwyd yn rhifyn Gwanwyn 2021. Awgrymodd Lord yn y cyfweliad bod Jonah […]
Archived Articles
© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl