NEWYDDION A CHYHOEDDIADAU

Newyddion a chyhoeddiadau: cliciwch ar y botwm Darllen mwy dan bob teitl ar gyfer yr holl erthygl.

Dewiswch yr eicon ar gyfer erthyglau wedi’u harchifo:
Archived Articles

22 Mehefin 2022

Ailgartrefu ffenestri dalle de verre gan Jonah Jones yn Eglwys Dewi Sant, Yr Wyddgrug

  Y pedair ffenestr gyntaf i’w gosod yn Eglwys Dewi Sant, Yr Wyddgrug. Ffotograffau gan Mike Bunting. Mae prosiect sydd wedi cymryd chwe mlynedd i achub, adfer ac ail-leoli set o 12 ffenestr eglwys fawr gan Jonah Jones ar fin dod i ben yn llwyddiannus. Creodd Jonah y ffenestri yn […]
21 Mehefin 2022

Cerflun gan Jonah Jones mewn arddangosfa yng Nglyn Vivian, Abertawe

  Gwelwyd yn gyhoeddus y tro diwethaf yn Arddangosfa Canmlwyddiant Jonah Jones yn 2019, arddangosir cerflun Jacob a’r Angel (tywodfaen, 1959) gan Jonah Jones fel rhan o sioe ‘The Bequest of William G. Lewis, 2021’ yn Oriel Glyn Vivian, Abertawe ar hyn o bryd. Mae’r arddangosfa yn parhau hyd Dydd […]
7 Ebrill 2022

Llechi gan Jonah Jones i goffáu 400fed pen blwydd cyfieithiad William Morgan o’r Beibl i’r Gymraeg

Nododd Jonah Jones yn gryno yn ei ddyddiadur ar 28fed Chwefror 1988: “It’s William Morgan’s anniversary, and there’s two jobs there.” Ychydig dros ddau fis yn ddiweddarach, ar 9fed Mai, ychwanegodd ei fod wedi “fixed Llanrhaeadr-ym-Mochnant plaques with some success.” Mae’r ddwy lechen gron, sy’n coffáu moment hanfodol yn y […]
15 Mawrth 2022

Cysylltiad Jonah Jones ag Wcráin: ymateb Scene & Word Cyf i’r rhyfel

Ar 5ed Medi 1947 yn Haiffa, priododd Jonah Jones â Judith Grossman, merch Iddewon o ddinas Odesa yn Wcráin. Cafodd hithau ei geni yn Dnipro, yng nghanol Wcráin. Yn fuan wedi’r enedigaeth ffôdd y teulu er mwyn dianc o’r rhyfel cartref yn Ymerodraeth Rwsia ar ôl iddi gwympo – hynny […]
3 Mawrth 2022

Ffotograff o grog fawr Jonah Jones a ail-leolwyd i Hurst Green o’r hen Loyola Hall

Ail-leolwyd y grog fawr a gerfiwyd yng nghanol y 1960au gan Jonah Jones o’r hen ganolfan encil Jesiwitaidd yn Loyola Hall, Rainhill ar Lannau Merswy yn 2012 i gapel newydd Ysgol St Joseph yn Hurst Green, Swydd Gaerhirfryn. Mae erthygl a gyhoeddwyd ar y pryd ar stpetersstonyhurst.org.uk newydd ddod i’r […]
3 Chwefror 2022

‘Gwaith coll’ arall gan Jonah Jones wedi dod i’r golwg

Mae darn arall o waith celf “anghofiedig” gan Jonah wedi dod i’r amlwg ar ôl i’w berchennog gysylltu â ni trwy ddolen ‘Hysbyswch ni am waith coll’ yn Oriel Jonah Jones. Yn ôl y perchennog, sydd wedi dewis aros yn anhysbys, prynwyd y cerflun gan ei dad-yng-nghyfraith yn y 1970au. […]
3 Chwefror 2022

Prynu ‘gweithiau coll’ gan Jonah Jones mewn arwerthiant

Daeth dau ddarn arall o waith celf “anghofiedig” gan Jonah i’r amlwg yn ystod 2021 ar ôl iddynt gael eu prynu mewn arwerthiant trwy gwmni Rogers Jones yng Nghaerdydd. Mae’r prynwyr wedi dewis aros yn anhysbys, ond rydym yn ddiolchgar iawn iddynt ill ddau am roi ganiatâd i ni gyhoeddi […]
9 Ionawr 2022

Llythyr gan Scene & Word am Peter Lord a Jonah Jones yn ‘O’r Pedwar Gwynt’

Cyhoeddwyd llythyr gan Peter Jones, un o gyfarwyddwyr Scene & Word Cyf, yn rhifyn Gaeaf 2021 O’r Pedwar Gwynt fel ymateb i’r cyfweliad gan Shelagh Hourahane gyda Peter Lord, yr artist a hanesydd diwylliannol, a gyhoeddwyd yn rhifyn Gwanwyn 2021. Awgrymodd Lord yn y cyfweliad bod Jonah ymysg y sawl […]
11 Tachwedd 2021

Rydym wedi lansio dau boster trawiadol o’r wyddor, a gostwng prisiau’n sylweddol ar draws ein siop

Rydym yn falch o gyhoeddi heddiw ein bod wedi ychwanegu dau gynnyrch i siop Scene & Word Cyf. Oddeutu’r flwyddyn 1990, cododd Jonah lyfr braslunio bach i baentio ynddo gwyddor ryfeddol mewn dyfrlliw, un llythyren ar bob tudalen. Nes ymlaen yn ei fywyd gadawodd e i’w wyrion ei fwynhau. Pan […]
11 Hydref 2021

Rhagor o noddiant ar gyfer codi ffenestri dalle de verre ar ôl eu hadfer

Daethpwyd cam yn agosach at ail-leoli deuddeg ffenestr fawr dalle de verre o eglwys gaeëdig ym Morfa Nefyn i eglwys Gatholig Dewi Sant yn Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint, gyda’r newyddion bod yr eglwys wedi derbyn cymhorthdal o £10,000 gan y Pilgrim Trust. Fe fydd y cymhorthdal yn helpu gyda […]
27 Awst 2021

‘Atgyfodiad’: ail-leoli dramatig mosaig mwyaf Jonah Jones

Ym mis Gorffennaf 2019 cwblhawyd y broses o drosglwyddo mosaig mawr Jonah Jones, Crist Y Prynwr Sanctaidd, o’i safle gwreiddiol mewn eglwys ym Morfa Nefyn i’w gartref newydd, Ysgol Gatholig Crist y Gair yn Y Rhyl. Dywedodd Michael Rieveley, cyfarwyddwr cwmni Rieveley Ceramics a gyflawnodd yr holl brosiect ar gyfer […]
11 Awst 2021

Adfer ffenestri dalle de verre

Rhoddwyd caniatâd i adfer deuddeg ffenestr fawr dalle de verre gan Jonah Jones a symudwyd yn 2019 o eglwys gaeëdig ym Morfa Nefyn cyn i’w hail-leoli yn eglwys Gatholig Dewi Sant yn Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Mae dalle de verre (‘slabyn gwydr’ yn Ffrangeg) yn golygu darnau o wydr […]
6 Awst 2021

Jonah Jones a’r tirwedd llechi Gwynedd, nawr safle treftadaeth y byd UNESCO

I gydnabod y ffaith bod UNESCO wedi dynodi tirwedd llechi Gwynedd fel safle treftadaeth y byd, rydym wedi dewis tair enghraifft wych o waith arysgrifen a cherflunio gan Jonah Jones mewn llechen o ardal Gwynedd. I ddechrau, y plac ar gyfer Amgueddfa Goffa Lloyd George, Llanystumdwy, c.1960. Yn ail, 9fed […]
31 Gorffennaf 2021

Peter Lord yn dyfynnu Jonah Jones mewn cyfweliad gyda Shelagh Hourahane

Cyhoeddwyd cyfweliad gan Shelagh Hourahane gyda Peter Lord, yr artist a hanesydd diwylliannol, yn rhifyn Gwanwyn 2021 O’r Pedwar Gwynt. Mae’r sgwrs yn trafod gwaith diwyd Lord i ddatgelu bodolaeth traddodiad celfyddydau gweledol yng Nghymru a wadwyd am flynyddoedd hir. Yn ei thro hithau ysgrifennodd Hourahane erthygl gwych am waith […]
27 Gorffennaf 2021

Rhagor o ‘weithiau coll’ gan Jonah Jones

Mae tri darn arall o waith celf anghofiedig gan Jonah wedi dod i’r amlwg dros y misoedd diwethaf ar ôl i’w perchnogion gysylltu â ni trwy ddolen ‘Hysbyswch ni am waith coll’ yn Oriel Jonah Jones. Fe ysgrifennodd Colin Turnbull atom am ddyfrlliw bach anarferol. Mae’r gwaith mewn dull haniaethol, […]
7 Mai 2021

Dim caniatad i dai “drud” ar safle hen eglwys lle bu ffenestri a mosaig gan Jonah Jones

Gwrthodwyd cynlluniau marchnad agored i ddatblygu safle hen Eglwys Atgyfodiad Ein Prynwr ym Morfa Nefyn gan Gyngor Gwynedd. Cadarnhawyd y penderfyniad yn ddiweddar gan arolygwyr cynllunio yn dilyn apêl gan yr ymgeiswyr. Dim ond cartrefi fforddiadwy i deuluoedd mae Cyngor Gwynedd eisiau gweld mewn pentrefi arfordirol fel Morfa Nefyn a […]
18 Ionawr 2021

Lansiad tudalen we ‘Go Fund Me’ i adfer ffenestri Jonah Jones mewn eglwys yn Yr Wyddgrug

Mae Eglwys Gatholig Dewi Sant yn Yr Wyddgrug, sy’n rhan o Ymddiriedolaeth Esgobaeth Wrecsam, wedi lansio apêl ‘Go Fund Me’ i adnewyddu deuddeg ffenestr dalle de verre. Fe’u crëwyd yn wreiddiol gan Jonah Jones ym 1967/68 ar gyfer eglwys Gatholig ym Morfa Nefyn, a gaewyd yn 2016. Symudwyd y ffenestri […]
23 Tachwedd 2020

Jan Morris, 1926–2020

Clywsom gyda thristwch bod yr hanesydd ac awdur Jan Morris wedi marw yn 94 ar ddiwedd bywyd hir, anturus ac eofn. Roedd Jan a’i gwraig Elizabeth yn gymdogion a ffrindiau i Jonah a Judith, a degawdau cynt, yn ôl ei hewyllys, cerfiodd Jonah garreg fedd (gyda’r geiriau “Here are two […]
23 Tachwedd 2020

Ffotograff newydd ei ddarganfod o sioe un dyn anghofiedig gan Jonah Jones

Mae Scene & Word wedi dod o hyd i beth allai fod yr unig ffotograff sy’n bodoli o arddangosfa o waith Jonah Jones a gymerodd le yn ei weithdy ar un adeg yn Neuadd y Farchnad, Tremadog ym 1968 neu 1969. Ni adawodd Jonah unrhyw gofnod o’r arddangosfa, ond mae’n […]
23 Tachwedd 2020

Scene & Word yn lansio cyfres newydd o ffotoprintiau o weithiau coll

Rydym wedi ychwanegu cyfres newydd o gynnyrch ffotoprintiau i siop arlein Scene & Word. Mae’r rhain yn wahanol yn dechnegol i’r gyfres gyntaf o brintiau cain, gan eu bod wedi’u printio ar bapur ffoto 200 GSM Universal yn hytrach na phrint Giclee ar bapur cotwm ansawdd archif. Maent yn seiliedig […]
3 Awst 2020

Apêl Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Mae Scene & Word wedi cefnogi apêl ar-lein am roddion i Oriel Plas Glyn-y-Weddw, lle cynhaliwyd arddangosfa canmlwyddiant Jonah Jones yn 2019. Wrth i Blas Glyn-y-Weddw groesawu cwsmeriaid yn ôl ar ôl bod ar gau am gyfnod helaeth yn ystod argyfwng Covid-19, maent yn dibynnu’n helaeth ar gefnogaeth y cyhoedd […]
3 Awst 2020

Gwaith Coll: fersiwn fechan o ‘Yr Ymdrochwyr’

Yn ddiweddar, defnyddiodd Cymro o’r Gogledd, Mike Lewis, sydd nawr yn byw yn Banbury, Swydd Rhydychen, y nodwedd ‘Hysbyswch ni am Waith Coll’ ar Oriel Jonah Jones i ddod â cherflunwaith bach gan Jonah i’n sylw. Mae’n fersiwn bychan, tua 20 cm o uchder, o Yr Ymdrochwyr, a oedd yn […]
3 Awst 2020

Cyfweliad ar raglen Radio Cymru ‘Dros Ginio’

Ar 8 Gorffennaf cafodd fywgraffydd Jonah, Peter Jones, ei gyfweld ar raglen Radio Cymru ‘Dros Ginio’. Fe drafodwyd llwybr Jonah at ddod yn arlunydd; ei brofiad yn ystod y rhyfel, gan gynnwys ymuno â 224 Parachute Field Ambulance fel meddyg di-arfog, gwasanaeth yng ngogledd-orllewin Ewrop, a chymryd rhan mewn rhyddhau […]
5 Mehefin 2020

Cyfeiriad at Jonah Jones mewn postiad i nodi Diwrnod Rhyngwladol Gwrthwynebwyr Cydwybodol

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Gwrthwynebwyr Cydwybodol ar 15 Mai eleni, cyhoeddwyd postiad gwestai gan y bardd Tony Curtis, Athro Barddoniaeth Emeritws ym Mhrifysgol De Cymru, ar flog cwmni Seren Books. Yn ei bostiad bu’r Athro Curtis yn myfyrio ar wrthwynebwyr cydwybodol nodedig yn y celfyddydau a llen yng Nghymru, yn […]
1 Ebrill 2020

Ail-ddarganfod ‘gweithiau coll’ gan Jonah Jones

Trwy ddefnydd ffurflen ‘Hysbyswch ni am waith coll’ mae cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol wedi tynnu sylw Scene & Word at gerflun gan Jonah Jones a oedd hen wedi’i anghofio. Bu John Willcox yn ddisgybl yng Ngholeg Ratcliffe, Swydd Caerlŷr (Leicestershire) ym 1948–54. Ym 1959 derbyniodd Jonah ei gomisiwn mwyaf gan Goleg […]
13 Ionawr 2020

Ffotograff o Jonah Jones mewn llyfr newydd ac ar Archif Celf Cymru arlein

Gwelir ffotograff cyfarwydd o Jonah Jones mewn llyfr newydd hynod o luniau gan Bernard Mitchell a gyhoeddwyd gan Parthian Press. Tynnwyd y ddelwedd ym 1997 yn swyddfa Cartŵn Cymru yn Llandaf. Teitl y llyfr yw Pieces of a Jigsaw: Portraits of Artists and Writers in Wales. Ceir ffotograff arall gan […]
9 Ionawr 2020

Sybil Crouch

Clywsom gyda thristwch y newyddion bod Sybil Crouch, a fu gynt yn Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, wedi marw yn ddiweddar. Bu’n gwasanaethu fel cynghorydd Llafur yn Abertawe, ac fe’i disgrifiwyd gan Rob Stewart, arweinydd Cyngor Abertawe, fel “ymgyrchydd angerddol, cynghorydd ymroddedig a gweithgar [a] chefnogwraig selog i’r celfyddydau yn Abertawe”. […]
10 Rhagfyr 2019

‘Dear Mona’ y cyntaf o ‘lyfrau nodedig o 2019’ ar wefan Book Oxygen

Mae Book Oxygen, gwefan gyda chenhadaeth i ddarparu ‘gofod anadlu i lyfrau ac ysgrifenwyr’, wedi enwebu Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector fel y cyntaf o’i detholiad o lyfrau nodedig am 2019. Mae adolygiad Lesley Glaister yn gorffen trwy ddweud ei bod yn teimlo’n ‘privileged to have had access […]
15 Tachwedd 2019

Sgyrsiau am Jonah Jones yng Nghaerdydd

Sgyrsiodd Peter Jones, cyfarwyddwr Scene & Word Cyf a bywgraffydd Jonah Jones, am fywyd a gwaith yr artist gyda changen Bro Radur Merched y Wawr ar 6 Tachwedd. Cafodd y sgwrs dderbyniad brwd gan yr aelodau. Mae eu hadolygiad o ddarlith Peter yn y cyswllt hwn. Hefyd fe rhoddodd Peter […]
22 Gorffennaf 2019

Cartref newydd yn Y Rhyl i fosaig Jonah Jones

Mae mosaig mawr Crist Atgyfodedig, a safodd cynt tu ôl i’r allor yn Eglwys Atgyfodiad Ein Prynwr ym Morfa Nefyn (a gauwyd yn 2016), wedi dechrau ail fywyd yn y Rhyl. Comisiynwyd cwmni o arbennigwyr mewn gosod teils, Rieveley Ceramics o Waunfawr, ger Caernarfon, gan Esgobaeth Wrecsam i symud y […]
23 Mai 2019

Ail-godi arysgrifen Jonah Jones yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe wedi profi nifer o newidiadau mawr dros y blynyddoedd diweddar, a oedd yn cynnwys gwaith adeiladu sylweddol ar a llawr isaf. Tra roedd y gwaith yn mynd ymlaen, cafodd y plac dadorchuddio chweochrog gan Jonah Jones ei roi mewn storfa. Roedd y […]
13 Mai 2019

Lansiad Oriel Jonah Jones, gwefan newydd Scene & Word a thudalen Instagram

Rydym yn falch iawn o ddatgan lansiad Oriel Jonah Jones, prosiect tymor hir gyda’r bwriad o gatalogio ac arddangos holl waith hysbys Jonah mewn safle arlein diffiniol. Bu’r cynllun pwysig hwn ymysg amcanion a bwriadon Scene & Word dros fwy na degawd, felly mae dechrau ei wireddu yn dipyn o […]
13 Mai 2019

Erthygl yn coffhau Jonah Jones yn y ‘Wales Arts Review’

Mewn erthygl gyda’r teitl ‘Jonah Jones Remembered’, tafla Adam Somerset olwg dros fywyd a gyrfa Jonah Jones, un o gerflunwyr disgleiriaf Cymru, ar ei ganmlwyddiant. Gweler testun cyflawn yr erthygl yn Saesneg isod.   Tap away, tap away, it was a wonderful sound. The centenary of Jonah Jones, born 17th […]
7 Mai 2019

‘Dear Mona’ mewn digwyddiad Gofod Agored Caerdydd

Fe fydd Peter Jones, golygydd Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector, yn siarad am y llyfr yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd o 5.45 pm ar ddydd Iau, 16ed Mai 2019. Cynhelir y trafodaeth fel rhan o raglen misol y llyfrgell, ‘Open Space/Gofod Agored: y lle i rannu gwaith creadigol’. Gellir […]
27 Chwefror 2019

Achub mosaig a ffenestri Jonah Jones ym Morfa Nefyn

Cynhwysai Eglwys Gatholig Atgyfodiad Ein Prynwr, a gaewyd yn 2016, 12 ffenestr dalle de verre gan Jonah Jones ac un o’i fosaigau gorau, yn darlunio Crist y Prynwr Sanctaidd. Mae Esgobaeth Wrecsam yn haeddu canmoliaeth am ei thriniaeth goleuedig o’r darnau anhepgor yma. Goddefodd rai perchnogion cyhoeddus eraill i waith […]
27 Chwefror 2019

Sylwadau a thrafodaeth am “Dear Mona”

Menna Baines yn Barn: Abertawe, Chwefror 2019: “Mae Dear Mona yn gofnod rhyfeddol o’r modd y bu’r wraig hael a goleuedig hon nid yn unig yn gymorth ond yn ysbrydoliaeth i Jonah.” Buzz Magazine: Caerdydd, Ionawr 2019: “These are letters from the heart and the mind… He’s good company: it’s […]
21 Chwefror 2019

Sylw yn y cyfryngau i arddangosfa ganmlwyddol Jonah Jones

Bu cryn sylw yn y cyfryngau trwy Gymru benbaladr i’r arddangosfa ganmlwyddol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw. Ar 12 Chwefror, gydag Angharad Mair yn cyflwyno, ymwelodd rhaglen nosweithiol S4C Heno â’r arddangosfa. Cyfwelwyd Pedr (mab Jonah), Gwyn Jones (cyfarwyddwr Plas Glyn-y-Weddw) a’r cerflunydd Meic Watts. Nid yw’r clip teledu ar gael […]
30 Ionawr 2019

Agoriad arddangosfa ganmlyddol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Mynychodd oddeutu 200 o westeion agoriad yr arddangosfa yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli ar 26 Ionawr. Roedd llawer ohonynt wedi teithio cryn belter er mwyn bod yn bresennol. Ar ôl cyflwyniad gan Gwyn Jones, cyfarwyddwr yr oriel, agorwyd yr arddangosfa gan David Townsend Jones, a siaradodd ar ran teulu […]
30 Ionawr 2019

Scene & Word ar Facebook

Mae dyfodiad y tô nesa – wyrion Jonah – i’r bwrdd wedi ychwanegu sgiliau newydd a fydd yn galluogi Scene & Word i gyfathrebu gyda chynulleidfa ehangach trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Lansiwyd tudalen newydd ar Facebook (chwiliwch am ‘Scene & Word’) ac yn fuan bydd y cwmni yn ymuno ar blatfformiau […]
30 Ionawr 2019

Cyfarwyddwyr newydd yn ymuno â bwrdd Scene & Word

Mae dau gyfarwyddwr newydd, ill ddau yn wyrion Jonah, wedi ymuno â bwrdd Scene & Word: Daniel Trodden a Robin Ritter-Jones. Daniel yw prif canwr y tiwba yng Ngherddorfa Genedlaethol Cymru y BBC, ac mae Robin yn athro a cherddor.
3 Ionawr 2019

Pedr Jones yn trafod gwaith Jonah Jones gyda CASW

Bu Pedr Jones yn trafod gwaith Jonah Jones gyda Chymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru (Contemporary Art Society for Wales, CASW) Dydd Sadwrn, 23 Chwefror, fel rhan o gyfres misol o ddarlithoedd y gymdeithas yn Neuadd Goffa Llysfaen, Caerdydd.
3 Ionawr 2019

Argraffiad newydd clawr meddal o “The Gregynog Journals” gan Jonah Jones

Mae Scene & Word wedi cyhoeddi argraffiad clawr meddal o The Gregynog Journals. Cafodd y llyfr ei gyhoeddi yn gyntaf mewn ffurf clawr caled yn 2010, mewn argraffiad cyfyngedig o 350. Argraffwyd y fersiwn hwn mewn lliw cyflawn ar bapur di-asid, wedi’i wneud mewn mowld, ond gwewyd blociau’r llyfr a’u […]
3 Ionawr 2019

Sgwrs ar BBC Radio Cymru am lyfr o lythyrau gan Jonah Jones

Am 5:30 prynhawn Dydd Sul, 6 Ionawr, bu Pedr Jones yn sgwrsio gyda Dei Tomos ar ei raglen Dei Tomos ar BBC Radio Cymru am Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector gan Jonah Jones.
11 Rhagfyr 2018

Erthygl am lyfr o lythyrau gan Jonah Jones mewn cylchgrawn yn y brifddinas

Cyhoeddwyd erthygl am lyfr newydd Jonah Jones, Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector, yn Whitchurch and Llandaff Living, sy’n dosbarthu 6,000 o gopiau yng ngogledd-gorllewin Caerdydd. Pedr Jones a luniodd y darn dau dudalen â 1,500 o eiriau.
7 Medi 2018

“Dear Mona”: llyfr newydd gan Jonah Jones

Ar 8 Hydref cafodd Dear Mona, llyfr newydd gan Jonah Jones, ei gyhoeddi gan Seren Books. Pedr Jones, mab Jonah ac awdur ei fywgraffiad, yw golygydd y llyfr. Fe’i lansiwyd o flaen cynulleidfa gwadd yn Insole Court, Llandâf nos Fercher, 14 Tachwedd 2018. Fel y datganodd safle we Seren Books, […]
16 Mehefin 2018

Arddangosfa ganmlwyddol Jonah Jones yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Yn 2019 fe ddethlir canmlwyddiant geni Jonah Jones. Fel dathliad o’r achlysur cynhelir arddangosfa bywyd ol-syllol o’i waith yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli, am chwe wythnos o 27 Ionawr tan 17 Mawrth 2019. Fe fydd yr arddangosfa gynhwysfawr hon yn cynnwys esiamplau o’i gerfluniau, darluniau, llythrennu a gwydr o […]
8 Mehefin 2018

Cynllun i symud celfwaith Jonah Jones o eglwys ym Morfa Nefyn

Mae Eglwys Gatholig Atgyfodiad Ein Prynwr, sy’n cynnwys ffenestri dalle de verre a mosaig gan Jonah Jones, newydd cael ei gwerthu ar ôl iddi gau ym 2016 [cliciwch yma am adroddiad]. Cadarnhaodd Beresford Adams, yr asiant eiddo sy’n delio gyda’r arwerthiant, a Rebecca Garratt, Rheolwraig Cefnogaeth Busnes Esgobaeth Wrecsam, y […]
1 Ionawr 2018

Trosglwyddo celfwaith Jonah Jones o Loyola Hall i safleoedd newydd

Fe hysbyswyd Scene & Word Cyf gan Y Tad Matthew Power SJ, cyn Uchafiad yn yr hen ganolfan encil Jesiwitaidd yn Loyola Hall, Rainhill ar Lannau Merswy, bod rhai o ddarnau Jonah Jones yn y capel yno wedi cael eu hail-leoli gan y Dalaith Jesiwitaidd. Yn sgil cau Loyola Hall […]
Archived Articles
© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl