ERTHYGLAU WEDI’U HARCHIFO

ERTHYGLAU WEDI’U HARCHIFO

Er i bob teitl erthyglau yn yr archif gael eu cyfieithu i’r Gymraeg, gadawyd testun pob adroddiad cyn mis Ionawr 2018 yn Saesneg, ag eithrio un achos.

Cliciwch ar erthygl isod.

11 Tachwedd 2021

Rydym wedi lansio dau boster trawiadol o’r wyddor, a gostwng prisiau’n sylweddol ar draws ein siop

11 Tachwedd 2021 Rydym yn falch o gyhoeddi heddiw ein bod wedi ychwanegu dau gynnyrch i siop Scene & Word Cyf. Oddeutu’r flwyddyn 1990, cododd Jonah lyfr braslunio bach i baentio ynddo gwyddor ryfeddol mewn dyfrlliw, un llythyren ar bob tudalen. Nes ymlaen yn ei fywyd gadawodd e i’w wyrion […]
11 Hydref 2021

Rhagor o noddiant ar gyfer codi ffenestri dalle de verre ar ôl eu hadfer

7 Hydref 2021 Daethpwyd cam yn agosach at ail-leoli deuddeg ffenestr fawr dalle de verre o eglwys gaeëdig ym Morfa Nefyn i eglwys Gatholig Dewi Sant yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint, gyda’r newyddion bod yr eglwys wedi derbyn cymhorthdal o £10,000 gan y Pilgrim Trust. Fe fydd y cymhorthdal […]
27 Awst 2021

‘Atgyfodiad’: ail-leoli dramatig mosaig mwyaf Jonah Jones

27 Awst 2021 Ym mis Gorffennaf 2019 cwblhawyd y broses o drosglwyddo mosaig mawr Jonah Jones, Crist y Prynwr Sanctaidd, o’i safle gwreiddiol mewn eglwys ym Morfa Nefyn i’w gartref newydd, Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl. Dywedodd Michael Rieveley, cyfarwyddwr cwmni Rieveley Ceramics a gyflawnodd yr holl […]
11 Awst 2021

Adfer ffenestri dalle de verre

11 Awst 2021 Rhoddwyd caniatâd i adfer deuddeg ffenestr fawr dalle de verre gan Jonah Jones a symudwyd yn 2019 o eglwys gaeëdig ym Morfa Nefyn cyn i’w hail-leoli yn eglwys Gatholig Dewi Sant yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Mae dalle de verre (‘slabyn gwydr’ yn Ffrangeg) yn golygu […]
6 Awst 2021

Jonah Jones a’r tirwedd llechi Gwynedd, nawr safle treftadaeth y byd UNESCO

6 Awst 2021 I gydnabod y ffaith bod UNESCO wedi dynodi tirwedd llechi Gwynedd fel safle treftadaeth y byd, rydym wedi dewis tair enghraifft wych o waith arysgrifen a cherflunio gan Jonah Jones mewn llechen o ardal Gwynedd. I ddechrau, y plac ar gyfer Amgueddfa Goffa Lloyd George, Llanystumdwy, c.1960. […]
31 Gorffennaf 2021

Peter Lord yn dyfynnu Jonah Jones mewn cyfweliad gyda Shelagh Hourahane

31 Gorffenaf 2021 Cyhoeddwyd cyfweliad gan Shelagh Hourahane gyda Peter Lord, yr artist a hanesydd diwylliannol, yn rhifyn Gwanwyn 2021 O’r Pedwar Gwynt. Mae’r sgwrs yn trafod gwaith diwyd Lord i ddatgelu bodolaeth traddodiad celfyddydau gweledol yng Nghymru a wadwyd am flynyddoedd hir. Yn ei thro hithau ysgrifennodd Hourahane erthygl […]
27 Gorffennaf 2021

Rhagor o ‘weithiau coll’ gan Jonah Jones

27 Gorffenaf 2021 Mae tri darn arall o waith celf anghofiedig gan Jonah wedi dod i’r amlwg dros y misoedd diwethaf ar ôl i’w perchnogion gysylltu â ni trwy ddolen ‘Hysbyswch ni am waith coll’ yn Oriel Jonah Jones. Fe ysgrifennodd Colin Turnbull atom am ddyfrlliw bach anarferol. Mae’r gwaith […]
7 Mai 2021

Dim caniatad i dai “drud” ar safle hen eglwys lle bu ffenestri a mosaig gan Jonah Jones

3 Mai 2021 Gwrthodwyd cynlluniau marchnad agored i ddatblygu safle hen Eglwys Atgyfodiad Ein Prynwr ym Morfa Nefyn gan Gyngor Gwynedd. Cadarnhawyd y penderfyniad yn ddiweddar gan arolygwyr cynllunio yn dilyn apêl gan yr ymgeiswyr. Dim ond cartrefi fforddiadwy i deuluoedd mae Cyngor Gwynedd eisiau gweld mewn pentrefi arfordirol fel […]
18 Ionawr 2021

Lansiad tudalen we ‘Go Fund Me’ i adfer ffenestri Jonah Jones mewn eglwys yn Yr Wyddgrug

14 Ionawr 2021 Mae Eglwys Gatholig Dewi Sant yn Yr Wyddgrug, sy’n rhan o Ymddiriedolaeth Esgobaeth Wrecsam, wedi lansio apêl ‘Go Fund Me’ i adnewyddu deuddeg ffenestr dalle de verre. Fe’u crëwyd yn wreiddiol gan Jonah Jones ym 1966 ar gyfer eglwys Gatholig ym Morfa Nefyn, a gaewyd yn 2016. […]
23 Tachwedd 2020

Jan Morris, 1926–2020

23 Tachwedd 2020 Clywsom gyda thristwch bod yr hanesydd ac awdur Jan Morris wedi marw yn 94 ar ddiwedd bywyd hir, anturus ac eofn. Roedd Jan a’i gwraig Elizabeth yn gymdogion a ffrindiau i Jonah a Judith, a degawdau cynt, yn ôl ei hewyllys, cerfiodd Jonah garreg fedd (gyda’r geiriau […]
23 Tachwedd 2020

Ffotograff newydd ei ddarganfod o sioe un dyn anghofiedig gan Jonah Jones

23 Tachwedd 2020 Mae Scene & Word wedi dod o hyd i beth allai fod yr unig ffotograff sy’n bodoli o arddangosfa o waith Jonah Jones a gymerodd le yn ei weithdy ar un adeg yn Neuadd y Farchnad, Tremadog ym 1968 neu 1969. Ni adawodd Jonah unrhyw gofnod o’r […]
23 Tachwedd 2020

Scene & Word yn lansio cyfres newydd o ffotoprintiau o weithiau coll

23 Tachwedd 2020 Rydym wedi ychwanegu cyfres newydd o gynnyrch ffotoprintiau i siop arlein Scene & Word. Mae’r rhain yn wahanol yn dechnegol i’r gyfres gyntaf o brintiau cain, gan eu bod wedi’u printio ar bapur ffoto 200 GSM Universal yn hytrach na phrint Giclee ar bapur cotwm ansawdd archif. […]
3 Awst 2020

Apêl Oriel Plas Glyn-y-Weddw

3 Awst 2020 Mae Scene & Word wedi cefnogi apêl ar-lein am roddion i Oriel Plas Glyn-y-Weddw, lle cynhaliwyd arddangosfa canmlwyddiant Jonah Jones yn 2019. Wrth i Blas Glyn-y-Weddw groesawu cwsmeriaid yn ôl ar ôl bod ar gau am gyfnod helaeth yn ystod argyfwng Covid-19, maent yn dibynnu’n helaeth ar […]
3 Awst 2020

Gwaith Coll: fersiwn fechan o ‘Yr Ymdrochwyr’

3 Awst 2020 Yn ddiweddar, defnyddiodd Cymro o’r Gogledd, Mike Lewis, sydd nawr yn byw yn Banbury, Swydd Rhydychen, y nodwedd ‘Hysbyswch ni am Waith Coll’ ar Oriel Jonah Jones i ddod â cherflunwaith bach gan Jonah i’n sylw. Mae’n fersiwn bychan, tua 20 cm o uchder, o Yr Ymdrochwyr, […]
3 Awst 2020

Cyfweliad ar raglen Radio Cymru ‘Dros Ginio’

3 Awst 2020 Ar 8 Gorffennaf cafodd fywgraffydd Jonah, Peter Jones, ei gyfweld ar raglen Radio Cymru ‘Dros Ginio’. Fe drafodwyd llwybr Jonah at ddod yn arlunydd; ei brofiad yn ystod y rhyfel, gan gynnwys ymuno â 224 Parachute Field Ambulance fel meddyg di-arfog, gwasanaeth yng ngogledd-orllewin Ewrop, a chymryd […]
5 Mehefin 2020

Cyfeiriad at Jonah Jones mewn postiad i nodi Diwrnod Rhyngwladol Gwrthwynebwyr Cydwybodol

3 Mehefin 2020 I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Gwrthwynebwyr Cydwybodol ar 15 Mai eleni, cyhoeddwyd postiad gwestai gan y bardd Tony Curtis, Athro Barddoniaeth Emeritws ym Mhrifysgol De Cymru, ar flog cwmni Seren Books. Yn ei bostiad bu’r Athro Curtis yn myfyrio ar wrthwynebwyr cydwybodol nodedig yn y celfyddydau a llen […]
1 Ebrill 2020

Ail-ddarganfod ‘gweithiau coll’ gan Jonah Jones

27 Mawrth 2020 Trwy ddefnydd ffurflen ‘Hysbyswch ni am waith coll’ mae cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol wedi tynnu sylw Scene & Word at gerflun gan Jonah Jones a oedd hen wedi’i anghofio. Bu John Willcox yn ddisgybl yng Ngholeg Ratcliffe, Swydd Caerlŷr (Leicestershire) ym 1948–54. Ym 1959 derbyniodd Jonah ei gomisiwn […]
13 Ionawr 2020

Ffotograff o Jonah Jones mewn llyfr newydd ac ar Archif Celf Cymru arlein

12 Ionawr 2020 Gwelir ffotograff cyfarwydd o Jonah Jones mewn llyfr newydd hynod o luniau gan Bernard Mitchell a gyhoeddwyd gan Parthian Press. Tynnwyd y ddelwedd ym 1997 yn swyddfa Cartŵn Cymru yn Llandaf. Teitl y llyfr yw Pieces of a Jigsaw: Portraits of Artists and Writers in Wales. Ceir […]
9 Ionawr 2020

Sybil Crouch

8 Ionawr 2020 Clywsom gyda thristwch y newyddion bod Sybil Crouch, a fu gynt yn Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, wedi marw yn ddiweddar. Bu’n gwasanaethu fel cynghorydd Llafur yn Abertawe, ac fe’i disgrifiwyd gan Rob Stewart, arweinydd Cyngor Abertawe, fel “ymgyrchydd angerddol, cynghorydd ymroddedig a gweithgar [a] chefnogwraig selog i’r […]
10 Rhagfyr 2019

‘Dear Mona’ y cyntaf o ‘lyfrau nodedig o 2019’ ar wefan Book Oxygen

10 Rhagfyr 2019 Mae Book Oxygen, gwefan gyda chenhadaeth i ddarparu ‘gofod anadlu i lyfrau ac ysgrifenwyr’, wedi enwebu Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector fel y cyntaf o’i detholiad o lyfrau nodedig am 2019. Mae adolygiad Lesley Glaister yn gorffen trwy ddweud ei bod yn teimlo’n ‘privileged to […]
15 Tachwedd 2019

Sgyrsiau am Jonah Jones yng Nghaerdydd

15 Tachwedd 2019 Sgyrsiodd Peter Jones, cyfarwyddwr Scene & Word Cyf a bywgraffydd Jonah Jones, am fywyd a gwaith yr artist gyda changen Bro Radur Merched y Wawr ar 6 Tachwedd. Cafodd y sgwrs dderbyniad brwd gan yr aelodau. Mae eu hadolygiad o ddarlith Peter yn y cyswllt hwn. Hefyd […]
22 Gorffennaf 2019

Cartref newydd yn Y Rhyl i fosaig Jonah Jones

12 Gorffenaf 2019 Mae mosaig mawr Crist Atgyfodedig, a safodd cynt tu ôl i’r allor yn Eglwys Atgyfodiad Ein Prynwr ym Morfa Nefyn (a gauwyd yn 2016), wedi dechrau ail fywyd yn y Rhyl. Comisiynwyd cwmni o arbennigwyr mewn gosod teils, Rieveley Ceramics o Waunfawr, ger Caernarfon, gan Esgobaeth Wrecsam […]
23 Mai 2019

Ail-godi arysgrifen Jonah Jones yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin

23 Mai 2019 Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe wedi profi nifer o newidiadau mawr dros y blynyddoedd diweddar, a oedd yn cynnwys gwaith adeiladu sylweddol ar a llawr isaf. Tra roedd y gwaith yn mynd ymlaen, cafodd y plac dadorchuddio chweochrog gan Jonah Jones ei roi mewn […]
13 Mai 2019

Lansiad Oriel Jonah Jones, gwefan newydd Scene & Word a thudalen Instagram

13 Mai 2019 Rydym yn falch iawn o ddatgan lansiad Oriel Jonah Jones, prosiect tymor hir gyda’r bwriad o gatalogio ac arddangos holl waith hysbys Jonah mewn safle arlein diffiniol. Bu’r cynllun pwysig hwn ymysg amcanion a bwriadon Scene & Word dros fwy na degawd, felly mae dechrau ei wireddu […]
13 Mai 2019

Erthygl yn coffhau Jonah Jones yn y ‘Wales Arts Review’

13 Mai 2019 Mewn erthygl gyda’r teitl ‘Jonah Jones Remembered’, tafla Adam Somerset olwg dros fywyd a gyrfa Jonah Jones, un o gerflunwyr disgleiriaf Cymru, ar ei ganmlwyddiant. Gweler testun cyflawn yr erthygl yn Saesneg isod.   Tap away, tap away, it was a wonderful sound. The centenary of Jonah […]
7 Mai 2019

‘Dear Mona’ mewn digwyddiad Gofod Agored Caerdydd

7 Mai 2019 Fe fydd Peter Jones, golygydd Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector, yn siarad am y llyfr yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd o 5.45 pm ar ddydd Iau, 16ed Mai 2019. Cynhelir y trafodaeth fel rhan o raglen misol y llyfrgell, ‘Open Space/Gofod Agored: y lle i rannu […]
27 Chwefror 2019

Achub mosaig a ffenestri Jonah Jones ym Morfa Nefyn

27 Chwefror 2019 Cynhwysai Eglwys Gatholig Atgyfodiad Ein Prynwr, a gaewyd yn 2016, 12 ffenestr dalle de verre gan Jonah Jones ac un o’i fosaigau gorau, yn darlunio Crist y Prynwr Sanctaidd. Mae Esgobaeth Wrecsam yn haeddu canmoliaeth am ei thriniaeth goleuedig o’r darnau anhepgor yma. Goddefodd rai perchnogion cyhoeddus […]
27 Chwefror 2019

Sylwadau a thrafodaeth am “Dear Mona”

27 Chwefror 2019 Menna Baines yn Barn: Abertawe, Chwefror 2019: “Mae Dear Mona yn gofnod rhyfeddol o’r modd y bu’r wraig hael a goleuedig hon nid yn unig yn gymorth ond yn ysbrydoliaeth i Jonah.” Buzz Magazine: Caerdydd, Ionawr 2019: “These are letters from the heart and the mind… He’s […]
21 Chwefror 2019

Sylw yn y cyfryngau i arddangosfa ganmlwyddol Jonah Jones

21 Chwefror 2019 Bu cryn sylw yn y cyfryngau trwy Gymru benbaladr i’r arddangosfa ganmlwyddol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw. Ar 12 Chwefror, gydag Angharad Mair yn cyflwyno, ymwelodd rhaglen nosweithiol S4C Heno â’r arddangosfa. Cyfwelwyd Pedr (mab Jonah), Gwyn Jones (cyfarwyddwr Plas Glyn-y-Weddw) a’r cerflunydd Meic Watts. Nid yw’r clip […]
30 Ionawr 2019

Agoriad arddangosfa ganmlyddol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw

30 Ionawr 2019 Mynychodd oddeutu 200 o westeion agoriad yr arddangosfa yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli ar 26 Ionawr. Roedd llawer ohonynt wedi teithio cryn belter er mwyn bod yn bresennol. Ar ôl cyflwyniad gan Gwyn Jones, cyfarwyddwr yr oriel, agorwyd yr arddangosfa gan David Townsend Jones, a siaradodd […]
30 Ionawr 2019

Scene & Word ar Facebook

30 Ionawr 2019 Mae dyfodiad y tô nesa – wyrion Jonah – i’r bwrdd wedi ychwanegu sgiliau newydd a fydd yn galluogi Scene & Word i gyfathrebu gyda chynulleidfa ehangach trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Lansiwyd tudalen newydd ar Facebook (chwiliwch am ‘Scene & Word’) ac yn fuan bydd y cwmni yn […]
30 Ionawr 2019

Cyfarwyddwyr newydd yn ymuno â bwrdd Scene & Word

30 Ionawr 2019 Mae dau gyfarwyddwr newydd, ill ddau yn wyrion Jonah, wedi ymuno â bwrdd Scene & Word: Daniel Trodden a Robin Ritter-Jones. Daniel yw prif canwr y tiwba yng Ngherddorfa Genedlaethol Cymru y BBC, ac mae Robin yn athro a cherddor.
3 Ionawr 2019

Pedr Jones yn trafod gwaith Jonah Jones gyda CASW

3 Ionawr 2019 Bu Pedr Jones yn trafod gwaith Jonah Jones gyda Chymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru (Contemporary Art Society for Wales, CASW) Dydd Sadwrn, 23 Chwefror, fel rhan o gyfres misol o ddarlithoedd y gymdeithas yn Neuadd Goffa Llysfaen, Caerdydd.
3 Ionawr 2019

Argraffiad newydd clawr meddal o “The Gregynog Journals” gan Jonah Jones

3 Ionawr 2019 Mae Scene & Word wedi cyhoeddi argraffiad clawr meddal o The Gregynog Journals. Cafodd y llyfr ei gyhoeddi yn gyntaf mewn ffurf clawr caled yn 2010, mewn argraffiad cyfyngedig o 350. Argraffwyd y fersiwn hwn mewn lliw cyflawn ar bapur di-asid, wedi’i wneud mewn mowld, ond gwewyd […]
11 Rhagfyr 2018

Erthygl am lyfr o lythyrau gan Jonah Jones mewn cylchgrawn yn y brifddinas

11 Rhagfyr 2018 Cyhoeddwyd erthygl am lyfr newydd Jonah Jones, Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector, yn Whitchurch and Llandaff Living, sy’n dosbarthu 6,000 o gopiau yng ngogledd-gorllewin Caerdydd. Pedr Jones a luniodd y darn dau dudalen â 1,500 o eiriau.
7 Medi 2018

“Dear Mona”: llyfr newydd gan Jonah Jones

7 Medi 2018 Ar 8 Hydref cafodd Dear Mona, llyfr newydd gan Jonah Jones, ei gyhoeddi gan Seren Books. Pedr Jones, mab Jonah ac awdur ei fywgraffiad, yw golygydd y llyfr. Fe’i lansiwyd o flaen cynulleidfa gwadd yn Insole Court, Llandâf nos Fercher, 14 Tachwedd 2018. Fel y datganodd safle […]
8 Mehefin 2018

Cynllun i symud celfwaith Jonah Jones o eglwys ym Morfa Nefyn

8 Mehefin 2018 Mae Eglwys Gatholig Atgyfodiad Ein Prynwr, sy’n cynnwys ffenestri dalle de verre a mosaig gan Jonah Jones, newydd cael ei gwerthu ar ôl iddi gau ym 2016 [cliciwch yma am adroddiad]. Cadarnhaodd Beresford Adams, yr asiant eiddo sy’n delio gyda’r arwerthiant, a Rebecca Garratt, Rheolwraig Cefnogaeth Busnes […]
1 Ionawr 2018

Trosglwyddo celfwaith Jonah Jones o Loyola Hall i safleoedd newydd

1 Ionawr 2018 Fe hysbyswyd Scene & Word Cyf gan Y Tad Matthew Power SJ, cyn Uchafiad yn yr hen ganolfan encil Jesiwitaidd yn Loyola Hall, Rainhill ar Lannau Merswy, bod rhai o ddarnau Jonah Jones yn y capel yno wedi cael eu hail-leoli gan y Dalaith Jesiwitaidd. Yn sgil […]
9 Awst 2017

Llyfr argraffiad cyfyngedig a phrint gan Jonah Jones fel rhodd o Gymru i dref yn Llydaw

9 Awst 2017 Mumbles, the seaside village on the Gower edge of Swansea, has been twinned with Hennebont, a historic town of some 15,000 people in southern Brittany, since 2004 and the two communities have developed strong links and close friendships. In June 2017 a party from Mumbles Community Council […]
17 Tachwedd 2016

Adolygiad o fywgraffiad Jonah Jones yng nghylchgrawn ‘Art and Christianity’

17 Tachwedd 2016 The Winter 2016 issue of Art and Christianity, the quarterly journal of Art & Christianity Enquiry (ACE), carries a full-page review of Peter Jones’s book Jonah Jones: An Artist’s Life. The reviewer, John Morgan-Guy, is Acting Chaplain at the University of Wales Trinity St David, Lampeter. “As […]
26 Hydref 2016

Sgwrs am Jonah Jones yn Y Mwmbwls, Abertawe

26 Hydref 2016 On Friday 11 November Jonah’s son and biographer, Peter Jones, will be giving an illustrated talk titled ‘The Celtic Tradition in Art: The Life and Works of Jonah Jones’ at Norton Village Hall, 7 Norton Avenue, Mumbles, Swansea SA3 5TP. The talk for the Twinning Association of […]
24 Hydref 2016

Scene & Word yn darganfod gwaith gan Jonah Jones yng Nghasnewydd a Stoke mewn cyflwr da

24 Hydref 2016 Too often Scene & Word has had to report on threats to the public work of Jonah Jones, or highlight cases of damage. So it is good to find instances of well-preserved work at churches that are not facing imminent closure. Members of the Board of Scene […]
22 Hydref 2016

Plac yn Aberfan gan Jonah Jones yn ymddangos mewn papur dyddiol

22 Hydref 2016 The i newspaper on 22 October carried a photo of Prince Charles signing a book of remembrance for the Aberfan victims at the village’s community centre. Jonah Jones’s plaque commemorating the opening of the centre by the Queen in 1973 can be seen prominently behind the Prince […]
12 Mehefin 2016

Bygythiad i ddymchwel eglwys ym Morfa Nefyn gyda chelfwaith gan Jones Jones

12 Mehefin 2016 The Church of the Resurrection of Our Saviour at Morfa Nefyn on the Llŷn Peninsula, which contains important artwork by Jonah Jones, has been included on a list of churches to be closed by the Catholic Diocese of Wrexham. Faced with falling congregations and the difficulty of […]
22 Ionawr 2014

Colli ffenestri gan Jonah Jones mewn eglwys yn Rugby

22 Ionawr 2014 The four large windows made by Jonah Jones for the Catholic Church of the English Martyrs at Hillmorton, in Rugby, Warwickshire, have been dismantled and the glasswork has now been lost for the future. Jonah made the dalle de verre (slab glass) windows during 1965–66. Each was […]
22 Ionawr 2014

Golau newydd ar ymdarddiad Jonah Jones fel artist

22 Ionawr 2014 A large cache of letters written by Jonah Jones during the years of the Second World War to his friend and mentor Mona Lovell has thrown new light on his emergence as an artist. Mona was the librarian at Felling public library on Tyneside, where Jonah got […]
28 Awst 2013

Canolfan encil Jesiwitaidd gyda chelfwaith gan Jonah Jones i gau

28 Awst 2013 Scene & Word has learned that the Loyola Hall Spirituality Centre at Rainhill on Merseyside, where the chapel contains important artwork by Jonah Jones, is to close after Easter 2014. During 1965–66 Jonah made a pair of large stained glass windows for Loyola Hall based on the […]
28 Mawrth 2013

Dwy genhedlaeth, dau fyd

28 Mawrth 2013 Mae erthygl gan Menna Baines yn Barn, Mawrth 2013, yn edrych ar ddwy arddangosfa oedd i’w gweld yn yr Amgueddfa Genedlaethol, yn tystio i ddawn a gweledigaeth dra gwahanol dwy genhedlaeth o’r un teulu yn y byd celf: yn perthyn i Jonah Jones yn Y Gair, ac […]
30 Ionawr 2013

Arddangosfa Jonah Jones yn Amgueddfa Cymru

30 Ionawr 2013 An exhibition surveying Jonah’s work, ‘Jonah Jones: Y Gair/The Word’, is on show in Gallery 13 at the National Museum of Wales until 7 April 2013. The show provides an introduction to Jonah’s output and explores his own statement that the Word in all its forms was […]
30 Ionawr 2013

Sgwrs am Jonah Jones ym Mhrifysgol Bangor

30 Ionawr 2013 Peter Jones is to deliver the annual T Rowland Hughes Lecture at Bangor University, giving an illustrated talk on the development of Jonah Jones’s visual art. The lecture, which is being supported by the North West Wales branch of the Art Fund, will take place in the […]
30 Ionawr 2013

Adolygiadau o fywgraffiad Jonah Jones

30 Ionawr 2013 Reviews of Jonah Jones: an Artist’s Life, the biography by Peter Jones (Seren Books, 2011, ISBN 978-1-85411-556-0), have been published in the New Welsh Review and Planet.
30 Ionawr 2013

Murlun yn cael ei dynnu i lawr a’i storio yn ddiogel

30 Mehefin 2012 The wall sculpture Y Bont was successfully removed from the disused students’ accommodation at Coleg Harlech over the weekend of 23–24 June 2012, and has been securely and safely stored. The removal was carried out by an expert team from Swansea Metropolitan University under the direction of […]
23 Ionawr 2013

Cyhoeddi bywgraffiad Jonah Jones gan gwmni Seren Books

23 Ionawr 2011 The biography Jonah Jones: an Artist’s Life by Peter Jones has been published by Seren Books. It can be ordered on  http://www.serenbooks.com/book/jonah-jones-an-artists-life/9781854115560
30 Medi 2012

Amgueddfa Cymru i gynnal arddangosfa o waith Jonah Jones

30 Medi 2012 The dates for a new exhibition, ‘Jonah Jones: The Word/Y Gair’, have been confirmed by the National Museum of Wales/Amgueddfa Cymru. The event will take place in Gallery 13 at the NMW between 8 December 2012 and 7 April 2013. The exhibition will be based around Jonah’s […]
1 Gorffennaf 2012

Cartref newydd i furlun Jonah Jones o Goleg Harlech

1 Gorffenaf 2012 An article published online on BBC North West Wales News on 30 April 2012 also announced the proposed plan to move Y Bont to the adjacent redeveloped St David’s Hotel. It includes rare BBC TV archive footage about Jonah dating from 2002. Subsequent update: this proposal did […]
30 Ebrill 2012

Cynllun i achub murlun o adeilad sydd i’w ddymchwel

30 Ebrill 2012 An article published in the Cambrian News on 26 April 2012 announced a proposed plan to move Jonah Jones’s sculpture Y Bont from the condemned students’ block at Coleg Harlech to the redeveloped St David’s Hotel on a site adjacent to the college campus. Subsequent update: this […]
10 Chwefror 2012

Lansiad bywgraffiad Jonah Jones a’r ‘Gregynog Journals’ yng Nghaerdydd

10 Chwefror 2012 A party was held at the Kooywood Gallery in Cardiff on 3 February to launch Jonah Jones: an Artist’s Life and Jonah Jones: The Gregynog Journals. The biography, written by Peter Jones, was published recently by Seren Books. The Gregynog Journals, edited by David Townsend Jones, was […]
8 Tachwedd 2011

Scene & Word yn ffair lyfrau UK Fine Press 2011

8 Tachwedd 2011 Scene & Word exhibited the collectors’ set ‘An Artist’s Life in Wales’ at the 2011 UK Fine Press Book Fair at Oxford Brookes University on 5–6 November 2011. Photographs: D T Jones.
5 Tachwedd 2011

Dathlu cymrawd Gregynog Jonah Jones mewn set gyflwyno

5 Tachwedd 2011 The following press release was issued by Gregynog Hall on 3 November 2011: A collectors’ presentation set, including a new book based on the journals of late Welsh artist Jonah Jones during his year as Gregynog Arts Fellow, has been presented to Gregynog Hall, near Newtown, by […]
8 Awst 2011

Angen cartref i furlun Jonah Jones dan fygythiad

8 Awst 2011 The future of the wall sculpture Avo Penn Bid Pont (which is more familiarly known as Y Bont), currently in the students’ refectory at Coleg Harlech, continues to cause concern due to the imminent demolition of the building in 2012. While there have been expressions of interest […]
20 Gorffennaf 2011

Symud croes bren o Lanelli i Ddinbych y Pysgod

20 Gorffenaf 2011 A wooden rood cross carved by Jonah in the 1980s has been given a new home at St Mary’s Church, Tenby. The Christus Rex figure had been in St Alban’s Church, Llanelli, which closed earlier this year. The cross is now the focal point of the Garden […]
16 Mai 2011

Erthygl am ‘The Gregynog Journals’ yn ‘Parenthesis’

16 Mai 2011 An article by Jonah Jones’s son David Townsend Jones, who edited and produced Scene & Word’s first book, The Gregynog Journals, has been published in Parenthesis No. 20 (Spring 2011), the journal of the Fine Press Book Association. The article was commissioned by Sebastian Carter, UK editor […]
23 Ebrill 2011

‘Golwg’ yn cyhoeddi adroddiad am fygythiad i weithiau cyhoeddus Jonah Jones

23 Ebrill 2011 On 2 February the Welsh-language weekly magazine Golwg published an interview with Peter Jones about Jonah Jones’s life and work. The same issue carried a report on the campaign to find a new home for Jonah’s wall sculpture Y Bont at Coleg Harlech. Golwg quoted a spokesman […]
3 Ebrill 2010

Ailagor Llysoedd Barn yn Yr Wyddgrug

3 Ebrill 2010 Jonah’s wall sculptures Justice and Mercy are at the centre of a complete refurbishment recently completed at Mold Law Courts, Flintshire. As part of the project the sculptures were repaired and the walls returned to their original duck egg blue colour as seen in slides taken by […]
2 Mawrth 2010

Darganfod gweithiau “anhysbys” gan Jonah Jones

2 Mawrth 2010 Because Jonah did not keep a full log of all his artwork as he carried it out, many of his creations have slipped into relative obscurity and in effect await rediscovery. Tracing pieces by Jonah can be like detective work, drawing on references in letters or journals, […]
17 Tachwedd 2009

Rhaglen ‘Hidden Histories’ ac ‘Y Bont’

17 Tachwedd 2009 Episode 3 in the ‘Hidden Histories’ series for BBC Cymru Wales, produced by Element Productions in association with the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, will be shown on Tuesday 17 November 2009 at 7.30 pm on BBC Two Wales. It will include […]
© SCENE & WORD. Cedwir pob hawl